7) Tenses Summary

7) Tenses Summary

(สำหรับใครที่พื้นฐานน้อยให้ดูวีดีโออันล่างก่อน)

Tenses Summary สำหรับคนพื้นฐานน้อย ใครมีพื้นฐานแล้วไม่จำเป็นต้องดู

สามารถปรับความช้าความเร็ววีดีโอได้

เมื่อเรียนเสร็จให้กด Mark Complete