20) WHO Calls Extreme Gaming a Mental Health ‘Disorder’

20.1) WHO Calls Extreme Gaming a Mental Health ‘Disorder’

สามารถปรับความช้าความเร็ววีดีโอได้

20.2) ฝึกฟังวีดีโอเกี่ยวกับข่าว พยายามจับประเด็นเนื้อหาโดยรวม ไม่จำเป็นต้องฟังเข้าใจทั้งหมด 

(สามารถเปิด subtitle อังกฤษ – CC/Caption และปรับความเร็วได้ – Playback speed ทำได้ในคอม และมือถือบางรุ่น)

เมื่อเรียนเสร็จให้กด Mark Complete